Esta Vida
Archive
Allieveryday, university, Californian, traveler.
One day, I will speak Swedish.